มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต <http://kasem.kbu.ac.th/>

มหาวิทยาลัยรังสิต <http://www.rsu.ac.th>

มหาวิทยาลัยรามคำแหง <http://www.ru.ac.th>

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <http://www.neu.ac.th/>

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี <http://www.east.spu.ac.th/>

มหาวิทยาลัยเกริก <http://mis.mua.go.th/>

มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเซีย <http://www.eau.ac.th/>

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศรีราชา <http://www.acs.ac.th/>

มหาวิทยาลัยเอแบค <http://www.au.ac.th>

มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตบางนา <http://www.au.ac.th/~u3910616/Gateway.htm>

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ <http://www.wu.ac.th/>

มหาวิทยาลัยทักษิณ <http://www.tsu.ac.th/>

มหาวิทยาลัยณิวัฒนา <http://www.nivadhana.ac.th/>

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <http://www.ubu.ac.th/>

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <http://www.asianust.ac.th/>

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <http://www.ubu.ac.th>

 

สถาบัน

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี <http://www.risurat.ac.th>

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ <http://www.ritnb.ac.th/>

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล <http://www.rit.ac.th//>

สถาบันราชภัฎเชียงราย <http://www.ricr.ac.th/>

สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร <http://www.rikp.ac.th/>

สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ <http://www.riu.ac.th/>

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา <http://www.ripa.ac.th/>

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช <http://www.rint.ac.th/>

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ <http://www.ripb.ac.th/>

สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา <http://203.154.30.1/>

สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ <http://www.rink.ac.th/>

สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ <http://www.cmri.ac.th/>

สถาบันราชภัฏสงขลา <http://203.150.171.18/>

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง <http://www.rimc.ac.th/>

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม <http://www.ris.ac.th/>

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ <http://www.ripb.ac.th/>

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม <http://www.rip.ac.th/>

สถาบันราชภัฏเลย <http://www.riloei.ac.th/>

สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี <http://www.riubon.ac.th/>

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า <http://www.nida.ac.th/>

สถาบันราชภัฎลำปาง <http://www.rilp.ac.th/>

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี <http://www.rajabhat.edu/>

สถาบันราชภัฏสกลนคร <http://www.ris.ac.th/>

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม <http://www.rimhk.ac.th/>

สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร <http://www.rikp.ac.th/>

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีจันทบุรี <http://www.rb.ac.th/>

สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี <http://www.riubon.ac.th/>

สถาบันราชภัฎลำปาง <http://www.rilp.ac.th/>

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ <http://www.ripw.ac.th/>

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ <http://www.ribr.ac.th/>

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา <http://www.rin.ac.th/>

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม <http://www.rip.ac.th/>

สถาบันราชภัฎนครปฐม <http://www.rinp.ac.th/>

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม <http://www.chandra.ac.th/>

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต <http://www.dusit.ac.th/>

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา <http://www.riss.ac.th/>

สถาบันราชภัฏธนบุรี <http://203.146.46.170/>

สถาบันราชภัฏพระนคร <http://www.ripn.ac.th/>

สถาบันเทคโนฯพระนครเหนือ ปราจีนบุรี <http://202.44.33.15/>

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร <http://www.bcc.rit.ac.th>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง <http://www.kmitl.ac.th>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ <http://www.kmitnb.ac.th/>

 

 

  1. มหาวิทยาลัย
  2. สถาบัน
  3. โรงเรียน
  4. โรงเรียนนานาชาติ
  5. เทคนิค/อาชีวะ
  6. พาณิชยการ

 

โรงเรียน

โรงเรียนเตรียมทหาร <http://www.afaps.ac.th/>

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ <http://www.pca.ac.th/>

โรงเรียนนายเรือ <http://www.rtna.ac.th/>

โรงเรียนนายเรืออากาศ <http://www.rtafa.ac.th/>

กลุ่มโรงเรียนในเครือไทย-เทค <http://www.thai-tech.ac.th/>
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มโรงเรียนในเครือไทย-เทค แจ้งข่าวสารของโรงเรียนในเครือ ทุกๆ สัปดาห์และมีการแนะนำเว็บไซต์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และอื่นๆ อีกมากมาย -

การศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูง (ชาวไทยภูเขา) <http://www.geocities.com/edtech04>
ข้อมูลด้านการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูงของชาวไทยภูเขา ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริฯ ของสมเด็จย่า

งานสารวัตรนักเรียน <http://www.thai.net/sarawat>
เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติ ต่อไปในภายหน้า

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4 <http://www.geocities.com/nfe_bkk4/>
ศูนย์การเรียนชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน ศูนย์สื่อเพื่อการศึกษา วิชาชีพระยะสั้น

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี <http://www.ubon.freeservers.com>
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน การเรียนทางไกล

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <http://www.nfe-ne.ac.th/>
รวมแหล่งความรู้งานการศึกษานอกโรงเรียน ข่าวความเคลื่อนไหวการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาออนไลน์ หน่วยงานต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอผักไห่ <http://www.geocities.com/nfeph>
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป แนะนำศูนย์บริการการศึกษาตำบลผักไห่

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออู่ทอง <http://202.29.8.6/327/27>
เป็นเว็บที่บริการให้ข้อมูลด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล หรือภาระหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออู่ทอง

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตยานนาวา <http://www.geocities.com/supach2000>
ทำหน้าที่ให้การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับพี่น้องประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก <http://ciet.buu.ac.th/childhood>
เป็นองค์กรไม่ได้หวังผลกำไร ตั้งอยู่ที่จังชลบุรี ทำหน้าที่ในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีคุณภาพ

เอ็ดดูโซนดอทคอม <http://www.eduxone.com>
ให้บริการระบบบริหารงานโรงเรียนและสถานศึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยี ASP ( Application Service Provider ) ครบถ้วนด้วยระบบบริหารงานโรงเรียนที่จำเป็นอาทิ ระบบบริหารงานห้องสมุด ระบบ งานวิชาการ/วัดผล ระบบงานปกครอง ระบบงานกิจการนักเรียน ระบบงานตารางสอน ระบบงานทะเบียน ระบบงานการเงิน ระบบงานพัสดุ ระบบงานอาคาร ฯลฯ

โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย <http://www.school.net.th/>
เชื่อมต่อโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศไทย เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต เนื้อหาเกิ่ยวกับการศึกษา และข่าวประชาสัมพันธ์ในวงการการศึกษาระดับมัธยม

ไทยคินเดอร์การ์เท็น <http://www.thaikindergarten.com>
ศูนย์รวมเรื่องเด็กๆ และโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศไทย หาที่เรียนต่อให้กับบุตรหลาน วิธีที่ทำให้เด็กสนใจเรียน

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา <http://www.kiriwong.siampc.com>
ตั้งอยู่ที่ วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 โทรศัพท์(056) 222009

โรงเรียนสมบุญวิทย์ <http://www.thai.net/sombunwit>
ตั้งอยู่เลขที่ 6/1 หมู่6 ถนนพระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต <http://www.wt.ac.th/~sod>
เว็บเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และข่าวภายในโรงเรียนที่น่าสนใจ

ประวัติศาสตร์เทพศิรินทร์ <http://se-ed.net/debhistory/DShis3full.html>
รวมประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ และวัดเทพศิริทร์อย่างละเอียด

ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ - วัดเทพศิรินทราวาส ฉบับสมบูรณ์ <http://www.thai.net/debhistory>
รวมเว็บลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ วัดเทพศิรินทราวาส ฉบับสมบูรณ์

วงดุริยางค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ <http://www.benjamaband.com>
แนะนำวงและสมาชิกในวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งประวัติการแข่งขัน,รูปถ่าย พร้อมทั้งแจกฟรี E-Mail

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <http://www.geocities.com/nfeay2001>
มีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษา กศน.(การศึกษานอกโรงเรียน) และประชาชนทั่วไปที่สนใจการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และแนะนำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด(ศนจ.) พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเซนต์คาเบรียล <http://sgc.sg.ac.th>
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ รายงานข่าวสาร และกิจกรรมต่างของศูนย์ฯ

ศูนย์อินเทอร์เน็ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี <http://internet.act.ac.th/>
เป็นศูนย์บริการและดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สถาบันการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <http://www.thai.net/chom/chom4.html>
รวมรายชื่อโรงเรียน และลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามพรานวิทยา <http://www.sampran.th.edu>
ตั้งอยู่ที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร 034-222-888

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร <http://kpp.inet.co.th/~kppe00/>
ข่าวสาร ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ แนะนำหน่วยงาน องค์กร กิจกรรม ผลงานดีเด่น

หมวดคอมพิวเตอร์ ร.ร.พรหมานุสรณ์ <http://www.pm.i-p.com>
เว็บไซต์ของหมวดคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แนะนำ อาจารย์หมวดคอมพิวเตอร์โรงเรียนพรหมาฯ ผลงานนักเรียนด้านโปรแกรม PowerPoint โฮมเพจนักเรียน ผลงานนักเรียน MS-Word ผลงานนักเรียนด้าน การออกแบบด้วย ภาษา Pascal ห้องเรียนเครือข่าย ของโรงเรียน

ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนหอวัง <http://www.geocities.com/glr_hw>
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนหอวัง เป็นโครงการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การรู้จักใช้พลังงาน

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ <http://www.kc.thaischool.net>
90 หมู่ 2 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร. (034) 311-278, 311-685 โทรสาร 311-684

โรงเรียน มิศบาฮุ้ลอุลูม <http://schoolnet.muslimthai.com/misbah>
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 21 ม.16 ถ. ร่มเกล้า ต.แสนแสบ อ.มีนบุรี จ. กรุงเทพฯ

โรงเรียน อรรถมิตร <http://attamit.hypermart.net>
ตั้งอยู่ที่ 22/1 ซ.พยลโยธิน 37 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย <http://www.bcc.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถ.ประมวล สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 6379020 โทรสาร 2360203

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย <http://thai.net/uthai_kp>
แนะนำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ของทางโรงเรียน เปิดสอนระดับ ม. 1 - ม.6

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี <http://www.thai.net/kanchanaphisek>
ตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี โทรศัพท์ (035) 525-556-8

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม <http://user.school.net.th/~rungrude/board.htm>
ตั้งอยูที่ 188 ถนนปิ่นดำริห์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร. (055) 711212, 711012 โทรสาร.(055) 711012

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ <http://www.khu.ac.th>
เป็นโรงเรียนสหศึกษา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 056-481438-9

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ <http://www.chomsurang.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ที่ 5 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนจิตรลดา <http://web.school.net.th/chitralada/>
ตั้งอยู่ที่ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ 10303 โทร (662) 2824900

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม <http://web.school.net.th/chainatpittayakom/>
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท Tel. (056) 411645, Fax 411507

โรงเรียนชินวร <http://www.chinavorn.ac.th>
24/5 ซอย ชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 โทร. 377-9889 , 374-3005 โทรสาร. 374-5097

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ <http://web.school.net.th/ct/>
ตั้งอยู่ที่ ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ (056)282040,318870-1, แฟกซ์ (056) 318840

โรงเรียนช่างอากาศอำรุง <http://www.chalee.th.edu/>
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑ ถนนเตชะวณิช ตำบล ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ (02) 243-8455 โทรสาร (02) 243-8954

โรงเรียนฐานปัญญา <http://www.tharn.th.edu>
ตั้งเลขที่ 45/597 ถนนสุขาภิบาล แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

โรงเรียนตรีมิตรวิทยา <http://www.trimitvidthaya.ac.th/>
ตั้งอยู่บริเวณ เลขที่ 8 หมู่ 5 ตำบลบางเชือกหนัง อำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ <http://user.school.net.th/~psittich/>
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทร (056) 264991

โรงเรียนทวีธาภิเศก <http://www.geocities.com/Tokyo/Flats/9046/>
505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 465-0072 , 465-5156 โทรสาร 472-0988

โรงเรียนทิวไผ่งาม <http://www.tpg.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 36/10 ซอยพระยาวรพงษ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน อำเภอ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกุล" <http://www.thai.net/tharua/>
เลขที่ 75 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทร. 035 - 341120 โทรสาร.035-341828

โรงเรียนนนทรีวิทยา <http://www.nonsi.th.edu>
139 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.2862105, 2865035

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า <http://www.ntun.ac.th>
248/89 หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร: 372-0228 โทรสาร: 373-0664

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม <http://geocities.com/nawamin_2000>
ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056) 227-771, 226-967 โทรสาร : 228-775

โรงเรียนนายเรือ <http://www.rtna.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270. โทรศัพท์ (02) 394-0441-4

โรงเรียนบรรจงรัตน์ (ประถม) <http://user.school.net.th/~ruj>
ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเอกทศ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-411678

โรงเรียนบัวแก้วเกษร <http://www.geocities.com/Athens/Oracle/3440/>
แนะนำประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ผู้บริหาร ภาพกิจกรรมของนักเรียน

โรงเรียนบางกะปิ <http://www.bangkapi.ac.th>
69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 377-6707, 377-5870, 375-2312 โทรสาร 377-0312

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา <http://www.thai.net/bangsai1/>
ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (035) 375108

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม <http://www.bpk.ac.th/>
เลขที่ 299 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 8723080 - 87 โทรสาร 8723078

โรงเรียนบางปะอิน <http://www.thai.net/bangpain/>
ตั้งอยู่ ณ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-261077

โรงเรียนบางมดวิทยา <http://www.thai.net/bmv/>
ตั้งอยู่ที่ 12/6 ซอยวัดสีสุก ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทรศัพท์ 4683877 โทรสาร 4760629

โรงเรียนบางหลวงวิทยา <http://www.thai.net/luang>
ตั้งอยู่ที่ 170 ม.6 ตำบลบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 โทร 399070

โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) <http://www.thai.net/bangkhae>
ตั้งอยู่ที่ 299 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ซอย 51 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10600 โทร.02-413-1682

โรงเรียนบางไทรวิทยา <http://www.geocities.com/bangsai2001/>
ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนค รศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์ (035) 371250 โทรสาร (035) 371838

โรงเรียนบำรุงวิทยา <http://www.bws.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 78, 175 ถนน 25 มกรา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหงัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ (034) 241477, 241851 โทรสาร (034) 213471

โรงเรียนบ้านบางกะปิ <http://www.bbp.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนนวมินทร์แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา <http://www.pramoch.th.edu>
เลขที่ 55 ซอยรามอินทรา 7 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 5210386, 9707303 โทรสาร. 5523569

โรงเรียนปากเกร็ด <http://www.pk.ac.th>
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 583-8324, 583-8329

โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ <http://web.school.net.th/piyachart>
ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เขาชะโงก) ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ <http://www.pongsawadi.ac.th/>
14/5 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 526-1689,525-1503, 526-4956,967-3749-51 โทรสาร 967-3932

โรงเรียนพรตพิทยพยัต <http://user.school.net.th/~supin>
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 2 ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 100520

โรงเรียนพระกุมารเยซู <http://www.geocities.com/Tokyo/Blossom/3381/school2.html>
83/2 ม.3 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 Tel.(036) 599-112, 599-262

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๗ <http://www.bdh7.org>
เป็นเว็บเกี่ยวกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติสามัญ แผนกสามัญศึกษา ลิงค์เว็บไซต์โรงเรียนสำหรับพระสงฆ์ สามเณร ตลอดจนลิงค์เว็บวัดและเว็บธรรมะ

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ <http://www.pramanda.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 5 ซอยโอฬาร 2 ถนนสุขาภิบาล1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก <http://www.se-ed.net/praram9>
542 ซ.พระรามเก้า 19 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ <http://www.shc.ac.th.>
94 ถ. สุนทรโกษา คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (662) 6719041-4 โทรสาร 6719045

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย <http://www.thai.net/pkschool>
ตั้งอยู่เลขที่ 182 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 โทรศัพท์ 311-5196,311-5185,311-1786,332-5040 โทรสาร 332-5040

โรงเรียนพัฒนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ <http://www.thai.net/bdit>
ที่อยู่ ศูนย์ปฎิบัติการวิชาชีพอาชีวนครสวรรค์ ชั้น 2 ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-224822

โรงเรียนพิชญศึกษา <http://www.thai.net/pichaya/index.html>
ตั้งอยู่เลขที่ 94/1 ซอยสุขาประชาสรรค์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ (02) 583-3776-81

โรงเรียนพิชญศึกษา <http://www.thai.net/pichaya>
ตั้งอยู่เลขที่ 94/1 ซอยสุขาประชาสรรค์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ (02) 583-3776-80

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา <http://www.geocities.com/phutthamongkhol/index.html>
เผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ได้แก่ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน คติพจน์ และสีประจำโรงเรียน นโยบายและเป้าหมายของสถาบัน ประวัติโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหารและครู หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ <http://web.school.net.th/mahidol-witthayanuson/>
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร 02-4410987, 02-8893734

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ <http://web.school.net.th/mahidol-witthayanuson>
ตั้งอยู่ที่ ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร 02-4410987 โทรสาร 02-8893624

โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 1 <http://schoolnet.muslimthai.com/masoh>
ตั้งอยู่ที่ 373 หมู่ 7 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม <http://www.dusitaram.ac.th/>
1/13 ถนนสมเด็จพระปินเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ <http://www.thai.net/makut2_1>
330/3 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก <http://web.school.net.th/nj/>
ตั้งอยู่ที่ 21 หมู่ 2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โรงเรียนมัธยมศึกษาประชานิเวศน์ (จจ.มปน.) <http://come.to/mpn>
ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ข้าง สน.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 954-3648 , 954-3649 โทรสาร 954-3649

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ <http://www.geocities.com/upatham_th>
42/72 หมู่ที่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210โทรศัพท์ : (02) 429-0414, 429-0789 โทรสาร : (02) 812-6306

โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดีนียะห์ <http://schoolnet.muslimthai.com/miftah>
ตั้งอยู่เลขที่ 100 ซอยพร้อมพรรค สุขุมวิท 49 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 712-6223, 392-3814

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม <http://www.yan.moe.go.th>
ที่ตั้ง 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 211-0943, 211-0942, 211-3518

โรงเรียนระเบียบวิทยา <http://user.school.net.th/~kanjanap>
ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนรังผึ้ง <http://www.rungpung.th.edu>
เป็นโรงเรียน เปิดการเรียนการสอนอยู่ในระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ <http://flying.to/rt>
ตั้งอยู่ที่ อำเมือง จังหวัดนนทบุรี Tel. 525-0027,526-2977,527-6127-8

โรงเรียนราชดำริ <http://www.geocities.com/rd_school>
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 103 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 337-4429-30 โทรสาร 337-5986

โรงเรียนราชวินิต <http://www.rachawinit.ac.th>
291/1 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 281-2156 โทรสาร. 282-9828

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว <http://www.rwb.thaischool.net/>
ตั้งอยู่ที่ถ. ตราด-บางโค่ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 3166313 โทรสาร 3169670

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ <http://www.geocities.com/rbpschool>
ตั้งอยู่เลขที่ 135/3 ม.5 ซอยเศรษฐกิจ 22-7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โรงเรียนราชินี <http://www.rajini.ac.th>
แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน อาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมของนักเรียน

โรงเรียนราชินีบูรณะ <http://www.rn.ac.th/>
ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-254168, 258345 โทรสาร. 034-258456

โรงเรียนรามบริรักษ์ <http://www.ramborirux.com>
เลขที่ 26/59 ซอยรามอินทรา 34 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์/โทรสาร (02) 6436891-4

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย <http://i.am/rittiyaschool>
ตั้งอยู่เลขที่ 171/3151 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โรงเรียนลาซาล <http://www.lasalle.be.tf/>
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 23 หมู่ 7 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม <http://www.ladplakao.f2s.com>
ตั้งอยู่เลขที่ 48/7 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจเรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯ

โรงเรียนลำลูกกา <http://www.geocities.com/lamlukka/>
ตั้งอยู่ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 569-1052 โทรสาร 569-1051

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต <http://www.wt.ac.th>
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย <http://www.vajiravudh.ac.th>
197 ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์(662) 6694526-9 โทรสาร(662) 2436995

โรงเรียนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา3 <http://www.bodin3.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 (ซอยทำเนียบ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวรรณสว่างจิต <http://www.wsc.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 45/285 สุดจิตต์นิเวศน์ ถนนพระราม ๒ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร.415-1411, 895-6944-5

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย <http://www.wattana.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 67 ซอยวัฒนา ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร (66 2) 254-7991-5 โทรสาร (66 2) 254-7997

โรงเรียนวัดกุฎีลาย <http://www.thai.net/kudeelai1/>
เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่ 4/1 ต. บ้านใหม่ อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. (035) 713379

โรงเรียนวัดช่องลม <http://web.school.net.th/watchonglom/>
เลขที่ 29 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 โทร.285 3466

โรงเรียนวัดดอนทอง <http://www.ccsao.ksc.co.th/donthong>
หมู่ที่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 24000

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ <http://naka.freeservers.com>
ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม <http://www.suntechnet.com/easypage/watpatumwanaram.html>
เลขที่ 969/1 ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 2512995

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส <http://www.wpy.ac.th/>
ตั้งอยู่บนถนนเทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร : 465-2860 , 890-1940 โทรสาร : 466-2001

โรงเรียนวัดปริวาศ <http://thai.net/parivas/>
ตั้งอยู่เลขที่ 762/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โรงเรียนวัดม่วงหวาน <http://web.school.net.th/muangwan/>
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-399484 E-mail : prayuthp@hotmail.com

โรงเรียนวัดราชาธิวาส <http://www.smorai.th.edu/>
ตั้งอยู่ที่ 4 ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 2432159, 2415525 โทรสาร 24321610

โรงเรียนวัดสะแกงาม <http://go.to/kagamth>
42/2 หมู่ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 4515672 ต่อ 0

โรงเรียนวัดสังเวช <http://www.geocities.com/boon_phung>
ที่อยู่ เลขที่ 183 ถนน พระสุเมรุ เขตพระนคร กทม 10200 เบอร์โทร : 2819553 , 2824444, 2827211 เบอร์ Fax : 2824444

โรงเรียนวัดสังเวช <http://www.lumpoo.cjb.net>
บอกประวัติของโรงเรียน และวัดสังเวช กระดานข่าว ห้องสนทนาสำหรับนักเรียน

โรงเรียนวัดเกตุ (ประชาราษฎร์บำรุง) <http://www.thai.net/watket>
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม <http://www.khema.com>
ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 5250470 ต่อ 134

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร <http://www.thai.net/watsawet>
ตั้งอยู่เลขที่ 1223/1 ซอยเจริญนคร 25 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดไผ่ดำ <http://www.phaidam.f2s.com/>
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โรงเรียนวิทยานนท์ <http://www.witayanont.com/>
เลขที่ 11/16 หมู่7 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โทร. 517-7322, 518-2172 โทรสาร 517-7322

โรงเรียนศรัทธาสมุทร <http://www.geocities.com/satthasamutschool>
ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร : (034) - 711221 โทรสาร : (034) - 714472

โรงเรียนศรีพฤฒา <http://www.sripruetta.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 100/600 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 โทร. (02) 368-1061, โทรสาร (02) 368-2144

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ <http://www.sriwittayapaknam.ac.th/>
ตั้งอยู่ที่ 58 ถ.เทศบาล 4 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ (+662) 702 7808. โทรสาร (+662) 389 1103

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา <http://web.school.net.th/srisamosorn/>
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.กุดจอก กิ่งอ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

โรงเรียนศิริวิทยา <http://siriwitthaya.cjb.net>
ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ (02) 463-2286

โรงเรียนสกลวิทยา <http://www.geocities.com/sakolwitaya>
ตั้งอยู่ที่ อำเถอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนสตรีนนทบุรี <http://www.satrinon.th.edu>
เลขที่ 120 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง <http://www.sr.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 248/9 อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 <http://www.sw2.ac.th>
ตั้งอยู่ เลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสตรีอ่างทอง <http://203.151.101.245>
เลขที่ 66 หมู่ที่ 3 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ (035) 611-511 โทรสาร (035)626-338

โรงเรียนสรรพยาวิทยา <http://web.school.net.th/sapphaya/>
หมู่ที่ 3 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม <http://www.sbw100.cjb.net>
ตั้งอยู่เลขที่ 532 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย <http://www.sk.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. (02) 221-6701, 222-4196, 224-9738, 225-5605-8, 225-5782-3 โทรสาร. (02) 224-8554

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย <http://www.sks.ac.th>
ตั้งอยู่ ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ (02) 330-1987 โทรสาร (02) 330-1058

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย <http://203.159.65.6/>
โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนสังคีตวิทยา <http://www.sangkeet.th.edu>
ที่อยู่: เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์: 532-1551 โทรสาร: 995-0070

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) <http://www.swu.ac.th/dsch/sec>
เลขที่ 176 ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพฯ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <http://www.kus.ku.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (662) 9428800-9

โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ (ฝ่ายมัธยม) <http://web.school.net.th/chula-Secondary/>
ที่ตั้ง ซอยจุฬา 11 ถนน พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ (662 ) - 218-2314

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) <http://www.ru.ac.th/kids>
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) หรือ โทร. 3142117

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน <http://www.satitpatumwan.com/>
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่านประถม) <http://www.swu.ac.th/dsch/elem/>
ประวัติ วัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหาร ระเบียบโรงเรียน ข่าวสารด้านการศึกษา และข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนฯ

โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม <http://www.satit-rinp.com>
เลขที่ 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 034 - 290233 โทรสาร 034 - 290233

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน <http://158.108.203.13/satit/>
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-351396 โทรสาร 034-351909

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ <http://www.geocities.com/SouthBeach/Sands/8747/>
ตั้งอยู่เลขที่ 132/11 ถนนพระรา 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โรงเรียนสายปัญญารังสิต <http://www.geocities.com/saipanyarangsit>
แนะนำโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประวัติ ผลงานดีเด่น รายชื่อครู-อาจารย์

โรงเรียนสายอักษร <http://www.saiaksorn.f2s.com>
ตั้งอยู่เลขที่ 145 ถนนรามอินทรา เขตคลองกุ่ม แขวงบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230 โทร.5109824-5

โรงเรียนสารวิทยา <http://www.thai.net/srsc/>
ตั้งอยู่เลขที่ 2398/96 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงเรียนสิริรัตนาธร <http://www.geocities.com/sirirattanathorn>
ตั้งอยู่ที่ ซ.อุดมสุข30 ถ. สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 396-1984-5 โทรสาร 7432019

โรงเรียนสุดใจวิทยา <http://www.thai.net/sudjai>
34/18 หมู่ 16 ซอย หทัยราษฎร์ เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี <http://www.surasak.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ ถ. วิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 277-0663, 277-3690-2 โทรสาร 277-3691

โรงเรียนหนองเต่าวิทยา <http://www.geocities.com/nongtao_2000/>
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี

โรงเรียนหอวัง กรุงเทพ <http://www.horwang.ac.th>
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวและผลงานของนักเรียน ข่าวกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา <http://web.school.net.th/huaikrot/>
ตั้งที่ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทรศัพท์ (056) 438078

โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า <http://www.kongla.th.edu/thai.htm>
เลขที่ 6 หมู่ 2 ปากซอยเพชรเกษม 110/4 ถ. เพชรเกษม เขตหนองแขม กทม. 10160

โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม <http://www.jitkasem.th.edu/>
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 94 หมู่ 12 ซอยรามคำแหง 187 เขต มีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย <http://www.tongruethai.th.com>
1/2 หมู่ 8 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10310 Tel : 538-3120 , 539-1839 Fax : 538-3120

โรงเรียนอนุบาลวัชรชัย <http://www.pbn.inet.co.th/watcharachai>
ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 ถนนเทพาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนอนุบาลสามเสน <http://go.to/anubansamsen>
ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ <http://www.amornrat.th.edu/>
ตั้งอยู่ที่ 484/1 ซอยทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน 52 คลองถนน เขตบางเขต กรุงเทพฯ 10220

โรงเรียนอนุบาลอารีย์ <http://www.areekind.th.edu/>
4/222 ม.มณีนิลวิลล์ ซอย9 ถนนลาดปลาเค้า 66 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์/โทรสาร 5221761,5222462

โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น <http://www.stjohn.ac.th/Kindergarten/kg_th.html>
ตั้งอยู่เลขที่ 1110/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร : 512-1239, 512-1241

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ <http://www.thai.net/ays/>
ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-251028 Fax. 035-251414

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย <http://www.thai.net/ayuthaya/>
ตั้งอยูที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035-241099 , 241999

โรงเรียนอัสสัมชัญ <http://www.ac.ac.th/>
ตั้งอยู่ที่ ถนนใหม่ 40 บางรัก กรุงเทพ 10500 โทรศัพท์ 630-7111-25 โทรสาร 237-7760

โรงเรียนอัสสัมชัญ สำโรง <http://www.acsr.ac.th/>
ตั้งอยู่ที่ 419/1389 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทร:384-7491-8

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ <http://www.asc.femini.st>
เกี่ยวกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ปรัชญาการศึกษา เพลงโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เว็บบอร์ด รายชื่อนักเรียน ข่าวโรงเรียน รูปภาพโรงเรียนและนักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ <http://www.aslnews.th.edu>
สถานที่ตั้ง: ถนนทางหลวงหมายเลข 21 หมู่ 4 ต. ห้วยหิน อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15130

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี <http://www.act.ac.th>
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร.807-9555-63 (อัตโนมัติ) โทรสาร.421-8119

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา <http://www.as.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ 22-23 เจริญกรุง 40 กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 235-7492, 235-6583, 234-2720, 630-6063-4 โทรสาร 630-6062

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม <http://www.acp.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 90/1 ซอยสาทร 11 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ (02) 6756970-83

โรงเรียนอุดมศึกษากรุงเทพ <http://www.udomsuksa.ac.th>
329 ลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ (662) 538-1970, 538-7438, 538-2574, 538-2954 โทรสาร 538-2956

โรงเรียนอุสิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ <http://web.school.net.th/ulit/>
ตั้งอยู่ที่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ <http://www.kms.th.edu>
เลขที่ 108/1 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคอม <http://www.thai.net/chaophya/>
ที่ตั้ง 786 ถนนพระรามที่ 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี <http://web.school.net.th/chalermkwanstree/>
ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : (055) 258003 โทรสาร : (055) 241947

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล <http://www.sg.ac.th/>
565 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 2430065, 2432153, 2432156 โทรสาร 243215

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก <http://www.sd.ac.th/>
สถานที่ตั้ง เลขที่ 1526 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310 โทร.6527477-80 โทรสาร 6527777

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ <http://www.sf.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 2430275 , 2412604-5 โทรสาร 2412606

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ <http://www.sl.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนศุภกิต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2400 โทรศัพท์ (038) 816-595 โทรสาร (038) 817-494

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ <http://www.saintjoseph.ac.th/>
ตั้งอยู่ที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 234-0561 , 235-1895 , 631-0084-5

โรงเรียนเซ็นคาร์เบรียล <http://comcenter.cjb.net/>
ตั้งอยู่เลขที่ 565 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ .243-0065 (181) โทรสาร 243-2150

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา <http://triamudom.moe.go.th/>
สถานที่ตั้ง 227 ถนน พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 252-7302-3, 252-7308 และ 254-0287-8 แฟกซ์ 253-9865

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ <http://www.tup.ac.th>
499 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 722-7973 โทรสาร 3213888

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า <http://www.tunschool.com>
ตั้งอยู่เลขที่ 22/24 ถนนรามคำแหง สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ (02) 373-1473

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ <http://wbac.wimol.ac.th>
279 ประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 5850079, 5859252, 5873063 โทรสาร 5872777

โรงเรียนเทพศิรินทร์ <http://www.debsirin.ac.th/>
1466 ถนนกรุงเกษม ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า <http://user.school.net.th/~wetinj/>
ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ 3 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ <http://web.school.net.th/nernkharm/>
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ <http://www.bs.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 42/3 T.ต.ท่าใส อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (662) 588-3449

โรงเรียนเบญจมราชาลัย <http://www.rachalai.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 126 ถนนศิริพงษ์ สำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โรงเรียนเศรษฐเสถียร <http://welcome.to/setsatian>
โรงเรียนที่เปิดสอนสำหรับผู้พิการทางหู ตั้งอยู่ที่ 137 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ (02) 241-4738 โทรสาร ( 02 ) 241-4455

โรงเรียนแม่พระฟาติมา <http://user.school.net.th/~kriengsa/>
5921/1 ถ.อโศก-ดินแดง, เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 245-0580, 246-4767, 247-9180, 248-2232 Fax. 642-9902

โรงเรียนแอ็ดเวนตีสเอกมัย <http://www.ae.th.edu/>
57 ซ. เจริญใจ ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตัน เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์. 713-0600-3 โทรสาร. 381-9308

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม <http://user.school.net.th/thaischool/suwan/>
51 หมู่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร.583-7345 , 584-3878 โทรสาร 584-4860

โรงเรียนโยธินบูรณะ <http://www.yothinburana.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 1162 ถ.สามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ <http://www.somapa.ac.th/somapa3/home.html>
รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน ปฏิทินงานและ เหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญ ของโรงเรียน และการศึกษา

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย <http://www.on.to/trimit/>
ตั้งอยู่เลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร 221-3876, 623-0904-5 แฟกซ์ 222-5863

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา <http://www.patai.th.edu>
ตั้งอยู่เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 521-1457-8 โทรสาร 551-2233

โรเรียนปัญญาวรคุณ <http://members.nbci.com/chaiwat_hp/epbimages/index.html>
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ ฯ 10160 โทร 4131657 , 4557912 โทรสาร 4557913

 

 

เทคนิค/อาชีวะ

แผนกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก <http://it.e-tech.ac.th/it>
Department of Computer, Eastern College of Technology (E-Tech)

โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี <http://www.kulsiri.ac.th>
188 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 439-0088-9

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร <http://hunsa.to/mtts/>
ซอยพหลโยธิน 30 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900

โรงเรียนนครอาชีวศึกษา <http://www.nvs.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ 12/13 ม.2 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์) <http://sanun.hypermart.net>
ที่ตั้ง 686 ซอยจรัญสินทวงศ์35 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตลิ่งชัน กรุงเทพ โทร.4101012 โทรศัพท์ 4101012

โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี <http://www.ram6.ac.th>
ที่ตั้ง 686 ถ. จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 423-0131, 4230940 โทรสาร 424-1228

โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ <http://www.srithana.ac.th>
71 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000 โทรศัพท์ (053) 221815, 835233 โทรสาร (053) 894274, 221815

โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี <http://www.songkhlatech.ac.th>
เลขที่ 17 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000 โทรศัพท์ (662) 074-323491-3 โทรสาร (662) 074-437111

โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี <http://www.stschool.ac.th/>
บริการบทความ เอกสารการเรียนการสอน ตารางสอน หลักสูตรการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และฐานข้อมูลนักศึกษา ความรู้ทั่วไป สำหรับ ชาวสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา <http://www.aksorn.cjb.net>
พัทยา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ (038) 300164-5 โทรสาร (038) 300-626

โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี <http://www.utt.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ 135/3 ถนนสำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. (055) 442930-4 FAX : (055) 412219

โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค <http://www.kasemptc.th.edu/>
ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 ซอยเกษมพาณิชยการ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ, 10110 โทร. 391-9030, 392-3816, 391-2706 โทรสาร 392-7021

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก <http://www.ptcs.ac.th>
691/11 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 211612,259565,211660 โทรสาร (055) 259565,211612

โรงเรียนเทคโนโลยีกระบี่ <http://www.geocities.com/technokrabi>
โฮมเพจแนะนำโรงเรียนอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา

โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ <http://www.c-tech.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 77/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์(044) 465167-9, โทรสาร (044) 282524

โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี <http://www.cit.ac.th>
โรงเรียนอาชีวศึกษา ในอำเภอเมืองชลบุรีเปิดสอนตั้งแต่ปวช.- ปวส. ทั้งสายบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม

โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ <http://www.ktec.ac.th/>
เลขที่ 702 ถนนกีฬากลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) <http://www.e-tech.ac.th/>
ตั้งอยู่เลขที่ 231 หมู่ .2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี, 20160

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <http://www.net.ac.th>
เลขที่ 200 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ (043)222781 , 325552 โทรสาร (043)223510 , 324784

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร <http://www.sakonnet.th.edu/>
ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 15 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนเทคโนโลยีลานนา <http://www.ltc.th.edu/>
แนะนำประวัติความเป็นมา หลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนนำเสนอผลงานนักศึกษา

โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม <http://www.siamtech.th.edu>
ตั้งอยู่เลขที่ 46 ถนนจรัลสนิทวงษ์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ (662) 864-0358-67 โทรสาร (662) 412-9863

โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา <http://www.a-tech.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ ถ.มิตรภาพ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร. (044) 371174-7 โทรสาร (044) 371175

โรงเรียนเทคโนโลยีเปรมฤทัย <http://www.pit.th.edu/>
ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 158 ซอยเปรมฤทัย บางนา ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 745-10914,398-4157-8 Fax: 398-4159.

โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะรามอินเทรา <http://www.thai-tech.ac.th/ttc/index.htm.htm>
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม

โรงเรียนแลมป์เทค <http://www.lamptech.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ ถ.ลำปาง-เด่นชัย จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-265112-3, 315686-7 โทรสาร 054-265114

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา <http://www.lannapoly.ac.th>
2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. (053) 213061, 213144, 219175 แฟกซ์ : (053) 408223

โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี <http://www.poly-udt.th.edu/>
ตั้งอยู่เลขที่ 98 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ (042) 243386 แฟ็กซ์ (042) 328045

โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี ( ซี.เทค.) <http://www.ctech.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ 222 ม.1 ต.ต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร.(054) 410987-9


 

โรงเรียนนานาชาติ

Deutschsprachige Schule Bangkok <http://www.dssb.th.com>
42/1 ถ.รามคำแหง ซอย 184 มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 66 2 518-0340,42-44 โทรสาร 66 2 518-0341

The American School of Bangkok <http://www.asb.th.edu>
เป็นโรงเรียนนานาชาติเปิดสอนระดับอนุบาล เกรด 1 ถึง เกรด 12

Twinkle Star International School <http://www.twinklestar.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 81 สุขุมวิท ซอย 61 คลองเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (662) 2381-3094 โทรสาร (662) 2391-6573

สมาคมโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย <http://www.isat.or.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 2/38 สุขุมวิท 105 บางนา กรุงเทพฯ, 10260. โทร : (66-2) 398 0200 ต่อ 187, 131 แฟกซ์ : (66-2) 399 3179, Email : isat@loxinfo.co.th

โรงเรียนนครพายัพ อินเตอร์เนชั่นนอล <http://www.cm.ksc.co.th/~nakorn>
114 หมู่ 1 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ (66-53) 304-575; โทรสาร (66-53) 304-57

โรงเรียนนานาชาติ <http://www.ise.ac.th/>
ตู้ ปณ. 6 บางละมุง จังหวัดชลบุรี, 20150, โทร : (038) 345 150 , (038) 345 556 - 60, (038) 372 591 - 5 แฟกซ์ : (038) 345 156

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ <http://www.isb.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 39/7 ซอย นิชยาธานี ถนนสามัคคี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, 11120 โทร : 662-5835401-10 แฟกซ์ 662-5835431-2

โรงเรียนนานาชาติจักรวาล <http://www.uis.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ ตึกโอเชียนประกันภัย เลขที่ 175 ถ. สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีอินเตอร์ <http://www.rism.ac.th/>
42 หมู่ 4 รามคำแหง 184 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ (662) 518-0320-9 โทรสาร (662) 518-0334

โรงเรียนนานาชาติเกศินี <http://www.kis.ac.th>
เลขที่ 999 หมู่บ้านเกศินี ถ. ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โทรศัพท์ 274-3451 , 274-3453, โทรสาร 274-3452

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ <http://www.isr.ac.th>
ตู้ ป.ณ. 33 บางละมุง จ. ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 66-38-734-777(10 lines) โทรสาร :66-38-734-778 กรุงเทพฯ โทร. 66-2-690-3777 โทรสาร:66-2-690-3778

โรงเรียนบางกอกพัฒนา <http://www.patana.ac.th/index.html>
เป็นโรงเรียนนานาชาติเปิดสอนระดับประถม แลมัธยม

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา <http://holy.freehomepage.com>
ตั้งอยู่ที่ 763 สุขุมวิทซอย 101 ตำบลบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 311-1546, 741-8550 โทรสาร 311-1546

โรงเรียนภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นนอล <http://phuketschl.com/>
ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ตู้ไปรษณีย์ 432 จังหวัดภูเก็ต 83000, โทร : (66-76) 354076, แฟกซ์ : (66-76) 354077, e-mail: info@phuketschl.com, pintsch@loxifo.co.th

โรงเรียนรัศมีนานาชาติ กรุงเทพ <http://www.rasami.ac.th/>
48/2 ซอยราชวิถี 2 (ซอยอรรถวิมล) ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ 10400 โทร : 644-5291-2 แฟ็กซ์ : 640-9527 อีเมล์ : rasami@rasami.ac.th

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติประนันทนิจ (PEP) <http://pranantanit-pep.tripod.com/index.html>
ตั้งอยู่ที่ 78 ถ. รัชดาภิเษก-สุทธิสาร ลาดพร้าว 64 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 274-7426, (01)34-7444

โรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กนานาชาติ คิดแคร์ <http://www.kiddykare.com>
ตั้งอยู่ที่ เดอะเพรสซิเดนท์ปาร์ค ปาร์ควิวคอนโดมิเนียม เลขที่ 99/361-368 สุขุมวิท 24, กรุงเทพฯ , 10110 โทร : 661-1333-5 แฟกว์ : 661-1335, E-mail: info@kiddykare.com

โรงเรียนเชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นนอล <http://chmai.loxinfo.co.th/~cmis>
13 ถ. เชตุพล ตู้ ป.ณ. 38 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 66-53-306152 โทรสาร 66-53-242455

โรงเรียนเซนต์แอนดรู อินเตอร์เนชั่นนอล <http://www.st-andrews.ac/>
เป็นโรงเรียนนานาชาติตามมาตรฐานการศึกษาของอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สอนตั้งแต่ อนุบาล จนถึงมัธยมต้น อายุตั้งแต่ 2 - 14 ปี

โรงเรียนเลิศหล้า กรุงเทพ <http://hello.to/lertlah>
33/64 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160 โทร. 809-8131-5, 809-9081-5 โทรสาร 444-1086

โรงเรียนเอกปัญญาอินเตอร์เนชั่นนอล <http://www.akepanya.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 158/1 หมู่ 3 ถนนหางดง เสมิง อภเภอบ้านโป่ง จังหวัดเชียงใหม่, 50230, โทร l: (6653) 365-303, 365-305. แฟกซ์ : (6653) 365-304. Email : apinter@cm.ksc.co.th หรือ akepanya@cm.ksc.co.th

โรงเรียนใหม่นานาชาติ ประเทศไทย <http://www.nist.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 36 สุขุมวิท ซอย 15 กรุงเทพฯ 10110, โทร : (662) 651-2065 แฟกซ์ : [662] 253-3800


 

พาณิชยการ

The International Hotel and Tourism Industry Management School <http://www.i-tim.ac.th>
79 รามคำแหง 50 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ (662) 7320170-3 โทรสาร (662) 3755150

สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ <http://www.siba.ac.th>
138/1 พหลโยธิน24 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 939-2850

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย <http://bbc.th.edu>
ตั้งอยู่เลขที่ 588 ถนนเพชรบุรี ตางข้ามโรงภาพยนตร์เมโทร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ <http://www.csb.ac.th>
18 เชิงสะพานบางกอกน้อย ซอย 41 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.434-6155-58 โทสาร. 433-3647

โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ <http://www.cholphinij.ac.th/>
156/5 ม.3 ซอยรื่นฤทัย ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบรี 20000 โทรศัพท์ (038) 285-371, 783659-60 โทรสาร 279-455

โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ <http://www.ttc.ac.th>
ตั้งอยู่ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 222-4815, 222-8249, 622-1919 FAX 222-7457, 622-1464

โรงเรียนทอมเทียนบริหารธุรกิจ <http://www.jombac.th.edu/>
ปากทางเข้าชายทะเลบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. (038) 737592-3

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ <http://itbsthai.com>
ตั้งอยู่เลขที่ 3388/78 ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (662) 671-4004, 671-5005 ต่อ 300 โทรสาร (662) 671-8383

โรงเรียนนาวิกวาณิชย์ <http://www.thaimaritime.com>
เลขที่ 276/74 -86 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดี จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ (662) 4259774-5 (662) 4250170-1 โทรสาร (662) 4250169

โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี <http://www.itkan.co.th/kbac>
ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 2 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ (034) 541-844

โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก <http://www.swp.ac.th>
601 ถนนพระองค์ขาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. (055) 259003, 230529, 230531-2 โทรสาร (055) 251397

โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ <http://www.pongsawadi.ac.th>
14/5 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 25-1503, 526-1689, 526-4956, 967-3749-51 โทรสาร 967-3932

โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ <http://www.kcs.ac.th>
เลขที่ 86/23 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โรงเรียนพณิชยการกำแพงเพชร <http://www.kback.th.edu/>
ตั้งอยู่ที่ 69/1 ถ.ประชาหรรษา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. (055) 711956, 721197 แฟกซ์ (055) - 721198

โรงเรียนพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด <http://www.prcs.th.edu>
ถนนสายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม บ้านป่าบาก-เหล่าเรือ ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 511671 525163 โทรสาร (043) 525164

โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี <http://www.rajdamnern.ac.th>
378 ซ.ทวีธาภิเศก ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 Tel.(02)466-6152-3 , 891-1610-9 Fax.(02)472-1010

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย <http://www.scc.ac.th>
เปิดสอนระดับ ปวช และ ปวส สาขาวิชา ธุรกิจพยาบาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการงานบุคคล

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย <http://www.ccs.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 1050 ถนนสนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 711021, 752521

โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ <http://www.patbac.th.edu/>
ที่ตั้ง 119 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. (038) 423-938, 367-319 แฟกซ์ 367-650

โรงเรียนพัทยาพณิชยการ & พัทยาบริหารธุรกิจ <http://www.thaipbac.com>
119 ม.5 ถนนพัทยา-นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี โทร/Fax.(038) 423938,367319 Fax.367650, 423938

โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ <http://www.mbac.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 888 ถ.เดชอุดม ซอย 4 นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 205316-21

โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ <http://www.mbac.ac.th>
888 ถ.เดชอุดม ซ.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา , โทรศัพท์ 044-205316, โทรสาร274778

โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ <http://www.mcs.th.edu/>
ที่ตั้ง 111 ซอยเจริญรัถ 30 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาร กรุงเทพฯ 10600 โทร.437-3601 , 437-5888 , 658-2861 , 861-0790-4

โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี <http://www.ypt.ac.th>
ตั้งอยู่ที่154 ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร โทรศัพท์. 045-724490 โทรสาร 045-724199

โรงเรียนระยองพาณิชยการ <http://www.geocities.com/sittipor_2000>
77/1 ซอยเรือนจำ ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.(038) 861568 - 9,864523

โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี <http://www.lcct.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 173 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

โรงเรียนวราธิปบริหารธุรกิจ <http://www.geocities.com/waratipschool/>
สถานที่ตั้ง 46 ถ. เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวิมลพณิชยการ <http://wcs.wimol.ac.th/>
สี่แยกสีย่าน ถนนนครไชยศรี กรุงเทพฯ โทร.241-5162, 241-4278 โทรสาร.243-5445

โรงเรียนศรีนครเทคโนโลยี <http://www.nakhonsi.com/srinakhon>
94 ม.5 ถนนนคร-ราชภัฎนครศรีฯ ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทร. (075) 377544 , 342416 , 01-9564842 , 01-6078334 Fax : 377544

โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ <http://www.srivikorn.ac.th>
ตั้งอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิท ย่านพระโขนง กรุงเทพฯ

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ <http://www.sbac.ac.th/>
เลขที่ 6/599 ซ.พหลโยธิน 52 (สะพานใหม่ ดอนเมือง) ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 โทร. (02) 972-6111-8 โทรสาร (02) 972-6125

โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ <http://www.atc.ac.th>
280 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.(02) 44-8450-6,399-4620-1 โทรสาร. (02) 399-4622

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพ <http://www.acc.th.edu>
แนะนำประวัติความเป็นมา หลักสูตรการเรียนการสอน

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา <http://www.chaopraya.ac.th>
ตั้งอยู่เลขที่ 34 ถนนเพชรบุรี ข้างสะพานลอบยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 215-8158, 215-6235 โทรสาร 215-6235, chaopraya

โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ <http://www.phon.th.edu/>
บอกประวัติความเป็นมาของโรงเรียน การก่อตั้ง การเรียนการสอน

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ <http://www.thai-tech.ac.th/tbc/index.htm>
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 92/1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 966-1350-8 โทรสาร 966-1365